Нормативна уредба

Според българското законодателство:

-Трансплантация се извършва, само когато други методи на лечение са с по-малка ефективност или не са приложими.

-Трансплантация се осъществява само след провеждане на необходимите изследвания при строго съобразяване с утвърдените медицински стандарти, гарантиращи максимална сигурност за здравето на донора и реципиента.

-Вземане на органи, тъкани и клетки от трупен донор е възможно в случаите на настъпила мозъчна смърт. Тя представлява необратимо спиране на всички функции на главния мозък и налична сърдечна дейност.

-Мозъчната смърт се установява от комисия от трима лекари, като те нямат право да участват в екипа, извършващ трансплантацията.

-Всеки дееспособен български гражданин, както и чужденец, пребиваващ продължително, дългосрочно или постоянно в Република България, има право приживе да изрази изрично писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта си.

-Вземането на органи, тъкани и клетки от починало лице може да се извърши, ако са изпълнени следните условия:

  1. в здравноосигурителната книжка на лицето не е вписано несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след неговата смърт, в случаите когато има издадена такава;
  2. името на лицето не е вписано в служебния регистър на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" по чл. 39, ал. 1, т. 2;
  3. задължително е съобщено за предстоящото вземане на органи, тъкани или клетки и липсва представен писмен отказ в разумно кратък срок от негови:
    • съпруг или родител;
    • дете;
    • брат или сестра.

-Вземане на органи, тъкани и клетки от жив донор се извършва, само при условие че не представлява опасност за живота му и е получено нотариално заверено писмено съгласие от него, след като предварително са му обяснени на достъпен език рисковете, които поема. За трансплантация може да се вземе само един от чифтните органи или част от самовъзстановяващ се орган. Донор на органи и тъкани може да бъде само лице, което е съпруг или роднина на реципиента по права линия или по съребрена линия до четвърта степен, включително при родство, възникнало въз основа на осиновяване.


Закони и наредби